الموصلية الحرارية للعناصر (صفحة البيانات)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thermal conductivity

1 H hydrogen
use 180.5 mW/(m·K)
CR2 (P=0) 186.9 mW/(m·K)
LNG 0.1805 W/(m·K)
WEL 0.1805 W/(m·K)
2 He helium
use 151.3 mW/(m·K)
CR2 (P=0) 156.7 mW/(m·K)
LNG 0.1513 W/(m·K)
WEL 0.1513 W/(m·K)
3 Li lithium
use 84.8 W/(m·K)
CRC 0.847 W/(cm·K)
LNG 84.8 W/(m·K)
WEL 85 W/(m·K)
4 Be beryllium
use 200 W/(m·K)
CRC 2.00 W/(cm·K)
LNG 200 W/(m·K)
WEL 190 W/(m·K)
5 B boron
use 27.4 W/(m·K)
LNG 27.4 W/(m·K)
WEL 27 W/(m·K)
6 C carbon (graphite)
use (graphite) (119-165) W/(m·K)
LNG (119-165) W/(m·K)
LNG (amorphous) 1.59 W/(m·K)
WEL 140 W/(m·K)
CRC pyrolytic graphite
(parallel to the layer planes) 19.5 W/(cm·K)
(perpendicular) 0.0570 W/(cm·K)
6 C carbon (diamond)
use (diamond) (900-2320) W/(m·K)
LNG (900-2320) W/(m·K)
CRC (type I) 8.95 W/(cm·K)
(type IIa) 23.0 W/(cm·K)
(type IIb) 13.5 W/(cm·K)
7 N nitrogen
use 25.83 mW/(m·K)
CR2 26.0 mW/(m·K)
LNG 0.02583 W/(m·K)
WEL 0.02583 W/(m·K)
8 O oxygen
use 26.58 mW/(m·K)
CR2 26.3 mW/(m·K)
LNG (gas) 0.02658 W/(m·K)
LNG (liquid) 0.149 W/(m·K)
WEL 0.02658 W/(m·K)
9 F fluorine
use 27.7 mW/(m·K)
LNG 0.0277 W/(m·K)
WEL 0.0277 W/(m·K)
10 Ne neon
use 49.1 mW/(m·K)
CR2 (P=0) 49.8 mW/(m·K)
LNG 0.0491 W/(m·K)
WEL 0.0491 W/(m·K)
11 Na sodium
use 142 W/(m·K)
CRC 1.41 W/(cm·K)
LNG 142 W/(m·K)
WEL 140 W/(m·K)
12 Mg magnesium
use 156 W/(m·K)
CRC 1.56 W/(cm·K)
LNG 156 W/(m·K)
WEL 160 W/(m·K)
13 Al aluminium
use 237 W/(m·K)
CRC 2.37 W/(cm·K)
LNG 237 W/(m·K)
WEL 235 W/(m·K)
14 Si silicon
use 149 W/(m·K)
LNG 149 W/(m·K)
WEL 150 W/(m·K)
15 P phosphorus
use (white) 0.236 W/(m·K)
LNG (white) 0.23617 W/(m·K) [sic]
WEL 0.236 W/(m·K)
16 S sulfur
use (amorphous) 0.205 W/(m·K)
LNG (amorphous) 0.205 W/(m·K)
WEL 0.205 W/(m·K)
17 Cl chlorine
use 8.9 mW/(m·K)
LNG 0.0089 W/(m·K)
WEL 0.0089 W/(m·K)
18 Ar argon
use 17.72 mW/(m·K)
CR2 17.9 mW/(m·K)
LNG 0.01772 W/(m·K)
WEL 0.01772 W/(m·K)
19 K potassium
use 102.5 W/(m·K)
CRC 1.024 W/(cm·K)
LNG 102.5 W/(m·K)
WEL 100 W/(m·K)
20 Ca calcium
use 201 W/(m·K)
CRC 2.00 W/(cm·K)
LNG 201 W/(m·K)
WEL 200 W/(m·K)
21 Sc scandium
use 15.8 W/(m·K)
CRC 0.158 W/(cm·K)
LNG 15.8 W/(m·K)
WEL 16 W/(m·K)
22 Ti titanium
use 21.9 W/(m·K)
CRC 0.219 W/(cm·K)
LNG 21.9 W/(m·K)
WEL 22 W/(m·K)
23 V vanadium
use 30.7 W/(m·K)
CRC 0.307 W/(cm·K)
LNG 30.7 W/(m·K)
WEL 31 W/(m·K)
24 Cr chromium
use 93.9 W/(m·K)
CRC 0.937 W/(cm·K)
LNG 93.9 W/(m·K)
WEL 94 W/(m·K)
25 Mn manganese
use 7.81 W/(m·K)
CRC 0.0782 W/(cm·K)
LNG 7.81 W/(m·K)
WEL 7.8 W/(m·K)
26 Fe iron
use 80.4 W/(m·K)
CRC 0.802 W/(cm·K)
LNG 80.4 W/(m·K)
WEL 80 W/(m·K)
27 Co cobalt
use 100 W/(m·K)
CRC 1.00 W/(cm·K)
LNG 100 W/(m·K)
WEL 100 W/(m·K)
28 Ni nickel
use 90.9 W/(m·K)
CRC 0.907 W/(cm·K)
LNG 90.9 W/(m·K)
WEL 91 W/(m·K)
29 Cu copper
use 401 W/(m·K)
CRC 4.01 W/(cm·K)
LNG 401 W/(m·K)
WEL 400 W/(m·K)
30 Zn zinc
use 116 W/(m·K)
CRC 1.16 W/(cm·K)
LNG 116 W/(m·K)
WEL 120 W/(m·K)
31 Ga gallium
use 40.6 W/(m·K)
CRC 0.406 W/(cm·K)
LNG (liquid) 29.4 W/(m·K)
LNG (solid) 40.6 W/(m·K)
WEL 29 W/(m·K)
32 Ge germanium
use 60.2 W/(m·K)
LNG 60.2 W/(m·K)
WEL 60 W/(m·K)
33 As arsenic
use 50.2 W/(m·K)
LNG 50.2 W/(m·K)
WEL 50 W/(m·K)
34 Se selenium
use (amorphous) 0.519 W/(m·K)
LNG (amorphous) 0.519 W/(m·K)
WEL 0.52 W/(m·K)
35 Br bromine
use 0.122 W/(m·K)
LNG 0.122 W/(m·K)
WEL 0.12 W/(m·K)
36 Kr krypton
use 9.43 mW/(m·K)
CR2 (P=0) 9.5 mW/(m·K)
LNG 9.43 W/(m·K) [sic]
WEL 0.00943 W/(m·K)
37 Rb rubidium
use 58.2 W/(m·K)
CRC 0.582 W/(cm·K)
LNG 58.2 W/(m·K)
WEL 58 W/(m·K)
38 Sr strontium
use 35.4 W/(m·K)
CRC 0.353 W/(cm·K)
LNG 35.4 W/(m·K)
WEL 35 W/(m·K)
39 Y yttrium
use 17.2 W/(m·K)
CRC 0.172 W/(cm·K)
LNG 17.2 W/(m·K)
WEL 17 W/(m·K)
40 Zr zirconium
use 22.6 W/(m·K)
CRC 0.227 W/(cm·K)
LNG 22.6 W/(m·K)
WEL 23 W/(m·K)
41 Nb niobium
use 53.7 W/(m·K)
CRC 0.537 W/(cm·K)
LNG 53.7 W/(m·K)
WEL 54 W/(m·K)
42 Mo molybdenum
use 138 W/(m·K)
CRC 1.38 W/(cm·K)
LNG 138 W/(m·K)
WEL 139 W/(m·K)
43 Tc technetium
use 50.6 W/(m·K)
CRC 0.506 W/(cm·K)
LNG 50.6 W/(m·K)
WEL 51 W/(m·K)
44 Ru ruthenium
use 117 W/(m·K)
CRC 1.17 W/(cm·K)
LNG 117 W/(m·K)
WEL 120 W/(m·K)
45 Rh rhodium
use 150 W/(m·K)
CRC 1.50 W/(cm·K)
LNG 150 W/(m·K)
WEL 150 W/(m·K)
46 Pd palladium
use 71.8 W/(m·K)
CRC 0.718 W/(cm·K)
LNG 71.8 W/(m·K)
WEL 72 W/(m·K)
47 Ag silver
use 429 W/(m·K)
CRC 4.29 W/(cm·K)
LNG 429 W/(m·K)
WEL 430 W/(m·K)
48 Cd cadmium
use 96.6 W/(m·K)
CRC 0.968 W/(cm·K)
LNG 96.6 W/(m·K)
WEL 97 W/(m·K)
49 In indium
use 81.8 W/(m·K)
CRC 0.816 W/(cm·K)
LNG 81.8 W/(m·K)
WEL 82 W/(m·K)
50 Sn tin
use 66.8 W/(m·K)
CRC 0.666 W/(cm·K)
LNG 66.8 W/(m·K)
WEL 67 W/(m·K)
51 Sb antimony
use 24.4 W/(m·K)
CRC 0.243 W/(cm·K)
LNG 24.4 W/(m·K)
WEL 24 W/(m·K)
52 Te tellurium
use (1.97-3.38) W/(m·K)
LNG (1.97-3.38) W/(m·K)
WEL 3 W/(m·K)
53 I iodine
use 0.449 W/(m·K)
CRC (300 K) 0.45 W/(m·K)
LNG 449 W/(m·K) [sic]
WEL 0.449 W/(m·K)
54 Xe xenon
use 5.65 mW/(m·K)
CR2 (P=0) 5.5 mW/(m·K)
LNG 0.00565 W/(m·K)
WEL 0.00565 W/(m·K)
55 Cs caesium
use 35.9 W/(m·K)
CRC 0.359 W/(cm·K)
LNG 35.9 W/(m·K)
WEL 36 W/(m·K)
56 Ba barium
use 18.4 W/(m·K)
CRC 0.184 W/(cm·K)
LNG 18.4 W/(m·K)
WEL 18 W/(m·K)
57 La lanthanum
use 13.4 W/(m·K)
CRC 0.134 W/(cm·K)
LNG 13.4 W/(m·K)
WEL 13 W/(m·K)
58 Ce cerium
use 11.3 W/(m·K)
CRC 0.113 W/(cm·K)
LNG 11.3 W/(m·K)
WEL 11 W/(m·K)
59 Pr praseodymium
use 12.5 W/(m·K)
CRC 0.125 W/(cm·K)
LNG 12.5 W/(m·K)
WEL 13 W/(m·K)
60 Nd neodymium
use 16.5 W/(m·K)
CRC 0.165 W/(cm·K)
LNG 16.5 W/(m·K)
WEL 17 W/(m·K)
61 Pm promethium
use 17.9 W/(m·K)
CRC (est.) 0.15 W/(cm·K)
LNG 17.9 W/(m·K)
WEL 15 W/(m·K)
62 Sm samarium
use 13.3 W/(m·K)
CRC 0.133 W/(cm·K)
LNG 13.3 W/(m·K)
WEL 13 W/(m·K)
63 Eu europium
use (est.) 13.9 W/(m·K)
CRC (est.) 0.139 W/(cm·K)
LNG 13.9 W/(m·K)
WEL 14 W/(m·K)
64 Gd gadolinium
use 10.6 W/(m·K)
[1] (300 K) 10.6 W/(m·K)
CRC (100 °C) 0.105 W/(cm·K)
LNG 10.5 W/(m·K)
WEL 11 W/(m·K)
65 Tb terbium
use 11.1 W/(m·K)
CRC 0.111 W/(cm·K)
LNG 11.1 W/(m·K)
WEL 11 W/(m·K)
66 Dy dysprosium
use 10.7 W/(m·K)
CRC 0.107 W/(cm·K)
LNG 10.7 W/(m·K)
WEL 11 W/(m·K)
67 Ho holmium
use 16.2 W/(m·K)
CRC 0.162 W/(cm·K)
LNG 16.2 W/(m·K)
WEL 16 W/(m·K)
68 Er erbium
use 14.5 W/(m·K)
CRC 0.145 W/(cm·K)
LNG 14.5 W/(m·K)
WEL 15 W/(m·K)
69 Tm thulium
use 16.9 W/(m·K)
CRC 0.169 W/(cm·K)
LNG 16.9 W/(m·K)
WEL 17 W/(m·K)
70 Yb ytterbium
use 38.5 W/(m·K)
CRC 0.385 W/(cm·K)
LNG 38.5 W/(m·K)
WEL 39 W/(m·K)
71 Lu lutetium
use 16.4 W/(m·K)
CRC 0.164 W/(cm·K)
LNG 16.4 W/(m·K)
WEL 16 W/(m·K)
72 Hf hafnium
use 23.0 W/(m·K)
CRC 0.230 W/(cm·K)
LNG 23.0 W/(m·K)
WEL 23 W/(m·K)
73 Ta تنتالوم
use 57.5 W/(m·K)
CRC 0.575 W/(cm·K)
LNG 57.5 W/(m·K)
WEL 57 W/(m·K)
74 W تنگستن
use 173 W/(m·K)
CRC 1.74 W/(cm·K)
LNG 173 W/(m·K)
WEL 170 W/(m·K)
75 Re رنيوم
use 48.0 W/(m·K)
CRC 0.479 W/(cm·K)
LNG 48.0 W/(m·K)
WEL 48 W/(m·K)
76 Os ازميوم
use 87.6 W/(m·K)
CRC 0.876 W/(cm·K)
LNG 87.6 W/(m·K)
WEL 88 W/(m·K)
77 Ir إريديوم
use 147 W/(m·K)
CRC 1.47 W/(cm·K)
LNG 147 W/(m·K)
WEL 150 W/(m·K)
78 Pt پلاتين
use 71.6 W/(m·K)
CRC 0.716 W/(cm·K)
LNG 71.6 W/(m·K)
WEL 72 W/(m·K)
79 Au ذهب
use 318 W/(m·K)
CRC 3.17 W/(cm·K)
LNG 318 W/(m·K)
WEL 320 W/(m·K)
80 Hg زئبق
use 8.30 W/(m·K)
CRC 0.0834 W/(cm·K)
LNG 8.30 W/(m·K)
WEL 8.3 W/(m·K)
81 Tl ثاليوم
use 46.1 W/(m·K)
CRC 0.461 W/(cm·K)
LNG 46.1 W/(m·K)
WEL 46 W/(m·K)
82 Pb رصاص
use 35.3 W/(m·K)
CRC 0.353 W/(cm·K)
LNG 35.3 W/(m·K)
WEL 35 W/(m·K)
83 Bi بيزموث
use 7.97 W/(m·K)
CRC 0.0787 W/(cm·K)
LNG 7.97 W/(m·K)
WEL 8 W/(m·K)
84 Po پولونيوم
use
CRC 0.20 W/(cm·K)
LNG 0.2 W/(m·K)
85 At استاتين
use 1.7 W/(m·K)
LNG 1.7 W/(m·K)
WEL 2 W/(m·K)
86 Rn رادون
use 3.61 mW/(m·K)
LNG 0.00361 W/(m·K)
WEL 0.00361 W/(m·K)
88 Ra راديوم
use 18.6 W/(m·K)
LNG 18.6 W/(m·K)
WEL 19 W/(m·K)
89 Ac أكتينيوم
use 12 W/(m·K)
LNG 12 W/(m·K)
WEL 12 W/(m·K)
90 Th ثوريوم
use 54.0 W/(m·K)
CRC 0.540 W/(cm·K)
LNG 54.0 W/(m·K)
WEL 54 W/(m·K)
91 Pa بروتكتنيوم
use 47 W/(m·K)
LNG 47 W/(m·K)
WEL 47 W/(m·K)
92 U يورانيوم
use 27.5 W/(m·K)
CRC 0.276 W/(cm·K)
LNG 27.5 W/(m·K)
WEL 27 W/(m·K)
93 Np نپتونيوم
use 6.3 W/(m·K)
CRC 0.063 W/(cm·K)
LNG 6.3 W/(m·K)
WEL 6 W/(m·K)
94 Pu پلوتونيوم
use 6.74 W/(m·K)
CRC 0.0674 W/(cm·K)
LNG 6.74 W/(m·K)
WEL 6 W/(m·K)
95 Am أمريكيوم
use 10 W/(m·K)
LNG 10 W/(m·K)
WEL 10 W/(m·K)
97 Bk بركليوم
use 10 W/(m·K)
LNG 10 W/(m·K)
WEL 10 W/(m·K)

ملاحظات

 • Ref. CRC: Values refer to 27 °C unless noted.
 • Ref. CR2: Values refer to 300 K and a pressure of "100 kPa (1 bar)", or to the saturation vapor pressure if that is less than 100 kPa. The notation (P=0) denotes low pressure limiting values.
 • Ref. LNG: Values refer to 300 K.
 • Ref. WEL: Values refer to 25 °C.

المصادر

CRC

As quoted from various sources in an online version of:

 • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 12, Properties of Solids; Thermal and Physical Properties of Pure Metals / Thermal Conductivity of Crystalline Dielectrics / Thermal Conductivity of Metals and Semiconductors as a Function of Temperature

CR2

As quoted from various sources in an online version of:

 • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Thermal Conductivity of Gases

LNG

As quoted from this source in an online version of: J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 4; Table 4.1, Electronic Configuration and Properties of the Elements

 • Ho, C. Y., Powell, R. W., and Liley, P. E., J. Phys. Chem. Ref. Data 3:Suppl. 1 (1974)

WEL

As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

 • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
 • D.R. Lide, (Ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
 • J.A. Dean (ed) in Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14th edition, 1992.
 • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.