افتح القائمة الرئيسية

هندسة كروية

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
على سطح الكرة لا يساوي مجموع زوايا أي مثلث 180 درجة. A sphere is not a Euclidean space, but locally the laws of the Euclidean geometry are good approximations. In a small triangle on the face of the earth, the sum of the angles is only slightly more than 180 degrees. The surface of a sphere can be represented by a collection of two dimensional maps. Therefore, it is a two dimensional manifold.

الهندسة الكروية هو فرع الهندسة الرياضية الذي يدرس السطح الثنائي البعد للكرة. يعتبر فرعاً من الهندسة اللاإقليدية. هناك تطبيقان عمليان للهندسة الكروية في الملاحة وعلم الفلك.

في الهندسة (الإقليدية) المستوية، النقاط والممستقيمات هي المبادئ الأساسية. على سطح الكرة، تعرف النقاط كالعادة. أما ما يقابل المستقيم على سطح الكرة فهو ما يدعى بأقصر مسافة بين نقطتين، والذي يطلق عليه اسم جيوديسي geodesic. على سطح الكرة لا يكون مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث أكبر من 180 درجة.

On a sphere, the geodesics are the great circles; other geometric concepts are defined as in plane geometry, but with straight lines replaced by great circles. Thus, in spherical geometry, angles are defined between great circles, resulting in a spherical trigonometry that differs from ordinary trigonometry in many respects; for example, the sum of the interior angles of a triangle exceeds 180 degrees.

Spherical geometry is not elliptic geometry, but is rather a subset of elliptic geometry. For example, it shares with that geometry the property that a line has no parallels through a given point. Contrast this with Euclidean geometry, in which a line has one parallel through a given point, and hyperbolic geometry, in which a line has two parallels and an infinite number of ultraparallels through a given point.

An important geometry related to that of the sphere is that of the real projective plane; it is obtained by identifying antipodal points (pairs of opposite points) on the sphere. Locally, the projective plane has all the properties of spherical geometry, but it has different global properties. In particular, it is non-orientable, or one-sided.

Concepts of spherical geometry may also be applied to the oblong sphere, though minor modifications must be implemented on certain formulas.

إن الهندسة الكروية هي أبسط أشكال الهندسة الإهليليجية، والتي فيها لا يمكن لأي مستقيم أن يكون له من مواز من أي نقطة لا تقع عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست

التاريخ

القدم اليوناني

The earliest mathematical work of antiquity to come down to our time is On the rotating sphere (Peri kinoumenes sphairas) by Autolycus of Pitane, who lived at the end of the fourth century BC.[1]

Spherical trigonometry was studied by early Greek mathematicians such as Theodosius of Bithynia, a Greek astronomer and mathematician who wrote the Sphaerics, a book on the geometry of the sphere,[2] and Menelaus of Alexandria, who wrote a book on spherical trigonometry called Sphaerica and developed Menelaus' theorem.[3][4]

العالم الإسلامي

The book of unknown arcs of a sphere written by Islamic mathematician Al-Jayyani is considered to be the first treatise on spherical trigonometry. The book contains formulae for right-handed triangles, the general law of sines, and the solution of a spherical triangle by means of the polar triangle.[5]

The book On Triangles by Regiomontanus, written around 1463, is the first pure trigonometrical work in Europe. However, Gerolamo Cardano noted a century later that much of the material there on spherical trigonometry was taken from the twelfth-century work of the Andalusi scholar Jabir ibn Aflah.[6]

عمل أويلر

نشر أويلر سلسلة من المذكرات الهامة حول الهندسة الكروية:

 • L. Euler, Principes de la trigonométrie sphérique tirés de la méthode des plus grands et des plus petits, Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin 9 (1753), 1755, p. 233–257; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVII, p. 277–308.
 • L. Euler, Eléments de la trigonométrie sphéroïdique tirés de la méthode des plus grands et des plus petits, Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin 9 (1754), 1755, p. 258–293; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVII, p. 309–339.
 • L. Euler, De curva rectificabili in superficie sphaerica, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 15, 1771, pp. 195–216; Opera Omnia, Series 1, Volume 28, pp. 142–160.
 • L. Euler, De mensura angulorum solidorum, Acta academiae scientiarum imperialis Petropolitinae 2, 1781, p. 31–54; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVI, p. 204–223.
 • L. Euler, Problematis cuiusdam Pappi Alexandrini constructio, Acta academiae scientiarum imperialis Petropolitinae 4, 1783, p. 91–96; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVI, p. 237–242.
 • L. Euler, Geometrica et sphaerica quaedam, Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg 5, 1815, p. 96–114; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVI, p. 344–358.
 • L. Euler, Trigonometria sphaerica universa, ex primis principiis breviter et dilucide derivata, Acta academiae scientiarum imperialis Petropolitinae 3, 1782, p. 72–86; Opera Omnia, Series 1, vol. XXVI, p. 224–236.
 • L. Euler, Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum, Nova Acta academiae scientiarum imperialis Petropolitinae 10, 1797, p. 47–62; Opera Omnia, Series 1, vol. XXIX, p. 253–266.

الخصائص

With points defined as the points on a sphere and lines as the great circles of that sphere, a spherical geometry has the following properties:[7]

 • Any two lines intersect in two diametrically opposite points, called antipodal points.
 • Any two points that are not antipodal points determine a unique line.
 • There is a natural unit of angle measurement (based on a revolution), a natural unit of length (based on the circumference of a great circle) and a natural unit of area (based on the area of the sphere).
 • Each line is associated with a pair of antipodal points, called the poles of the line, which are the common intersections of the set of lines perpendicular to the given line.
 • Each point is associated with a unique line, called the polar line of the point, which is the line on the plane through the centre of the sphere and perpendicular to the diameter of the sphere through the given point.

As there are two arcs (line segments) determined by a pair of points, which are not antipodal, on the line they determine, three non-collinear points do not determine a unique triangle. However, if we only consider triangles whose sides are minor arcs of great circles, we have the following properties:

 • The angle sum of a triangle is greater than 180° and less than 540°.
 • The area of a triangle is proportional to the excess of its angle sum over 180°.
 • Two triangles with the same angle sum are equal in area.
 • There is an upper bound for the area of triangles.
 • The composition (product) of two (orthogonal) line reflections may be considered as a rotation about either of the points of intersection of their axes.
 • Two triangles are congruent if and only if they correspond under a finite product of line reflections.
 • Two triangles with corresponding angles equal are congruent (i.e., all similar triangles are congruent).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلاقة بمسلمات إقليدس

Spherical geometry obeys two of Euclid's postulates: the second postulate ("to produce [extend] a finite straight line continuously in a straight line") and the fourth postulate ("that all right angles are equal to one another"). However, it violates the other three: contrary to the first postulate, there is not a unique shortest route between any two points (antipodal points such as the north and south poles on a spherical globe are counterexamples); contrary to the third postulate, a sphere does not contain circles of arbitrarily great radius; and contrary to the fifth (parallel) postulate, there is no point through which a line can be drawn that never intersects a given line.[8]

A statement that is equivalent to the parallel postulate is that there exists a triangle whose angles add up to 180°. Since spherical geometry violates the parallel postulate, there exists no such triangle on the surface of a sphere. The sum of the angles of a triangle on a sphere is 180°(1 + 4f), where f is the fraction of the sphere's surface that is enclosed by the triangle. For any positive value of f, this exceeds 180°.

انظر أيضاً

الهامش

 1. ^ Rosenfeld, B.A (1988). A history of non-Euclidean geometry : evolution of the concept of a geometric space. New York: Springer-Verlag. p. 2. ISBN 0-387-96458-4.
 2. ^ "Theodosius of Bithynia – Dictionary definition of Theodosius of Bithynia". HighBeam Research. Retrieved 25 March 2015.
 3. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Menelaus of Alexandria", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews .
 4. ^ "Menelaus of Alexandria Facts, information, pictures". HighBeam Research. Retrieved 25 March 2015.
 5. ^ School of Mathematical and Computational Sciences University of St Andrews
 6. ^ Victor J. Katz-Princeton University Press
 7. ^ Merserve, pp. 281-282
 8. ^ Gowers, Timothy, Mathematics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002: pp. 94 and 98.

المراجع

 • Roshdi Rashed and Athanase Papadopoulos, Menelaus' Spherics: Early Translation and al-Mahani'/alHarawi's version. Critical edition of Menelaus' Spherics from the Arabic manuscripts, with historical and mathematical commentaries), De Gruyter, Series: Scientia Graeco-Arabica, 21, 2017, 890 pages. ISBN 978-3-11-057142-4


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية